preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Braća Radić" Martinska Ves

Login
ŠKOLA ZA ŽIVOT

JELOVNIK

Školska shema:

Učenici dobivaju voće četvrtkom nakon obroka u školi (niži razredi nakon 3. sata, viši razredi nakon 4. sata)

Mlijeko dobivaju učenici nižih razreda petkom nakon 3.sata.

E-dnevnik

      

UPISI.HR

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole

 

RASPORED ZVONA

 

0.sat 7.10 - 7.55
1.sat

 8.00 – 8.45

2. sat

 8.50 – 9.35

Veliki odmor

(obrok niži razredi)

3.sat

 9.50 – 10.35

Veliki odmor

(obrok viši razredi)

4. sat 10.45 -11.30

5.sat

11.35 – 12.20

6.sat 12.25 - 13.10

7.sat

13.15 – 14.00

KALAENDAR RADA

Kalendar
« Prosinac 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLOVAČKA

OPĆINA MARTINSKA VES

OŠ BRAĆA RADIĆ

DESNA MARTINSKA VES 66

U Martinskoj Vesi, 30.10.2020.

KLASA:112-01/20-01/12

URBROJ:2176-14-01-20-4

 

              

Kandidatima

-svima-

 

Predmet: Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave

 

Obavještavamo Vas da je temeljem natječaja objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči škole, u vremenu od 28.09. do 06.10.2020. godine za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave, 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 28.10.2020. godine, izabrana Marina Rožić, učiteljica razredne nastave.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                          Ravnateljica Škole:

Verica Pleša,dipl.učitelj

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto učitelj/ica glazbene kulture

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLOVAČKA

OPĆINA MARTINSKA VES

OŠ BRAĆA RADIĆ

DESNA MARTINSKA VES 66

U Martinskoj Vesi, 30.10.2020.

KLASA:112-01/20-01/10

URBROJ:2176-14-01-20-4

 

              

Kandidatima

-svima-

 

Predmet: Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto učitelj/ica glazbene kulture

 

Obavještavamo Vas da je temeljem natječaja objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči škole, u vremenu od 28.09. do 06.10.2020. godine za radno mjesto učitelj/ica glazbene kulture, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 15 sati tjedno, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 28.10.2020. godine, izabran Robert James Hudulin, profesor saksofona.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                          Ravnateljica Škole:

Verica Pleša,dipl.učitelj

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto pomoćnik/ica u nastavi

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLOVAČKA

OPĆINA MARTINSKA VES

OŠ BRAĆA RADIĆ

DESNA MARTINSKA VES 66

U Martinskoj Vesi, 30.10.2020.

KLASA:112-01/20-01/13

URBROJ:2176-14-01-20-2

 

              

Kandidatima

-svima-

 

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto pomoćnik/ica u nastavi učeniku s teškoćama u razvoju

 

 

Obavještavamo Vas da su temeljem natječaja objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči škole, u vremenu od 28.09. do 06.10.2020. godine za radno mjesto pomoćnik/ica u nastavi učeniku s teškoćama,

-3 izvršitelja/ice, na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno,  dok postoji potreba, a najduže do kraja nastavne godine 2020./21. i

-3 izvršitelja/ice, na određeno nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno,  dok postoji potreba, a najduže do kraja nastavne godine 2020./21., uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od dana 28.10.2020.godine, izabrane

- Iva Ivanović Šebalj, magistra primarnog obrazovanja,

- Marija Ivanković, upravna referentica

- Marta Antolic Matleković, stručna prvostupnica javne uprave

- Elizabetina Huzjak, sa završenom gimnazijom

- Mateja Bauman, ekološka tehničarka,

- Anna Kozak, ekonomist

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                          Ravnateljica Škole:

                                                                                                                           Verica Pleša,dipl.učitelj

Procjena/intervju za radno mjesto

Procjena/intervju za radno mjesto

Osnovna škola Braća Radić

Desna Martinska Ves 66

44201 Martinska Ves

OIB 67682431714

Tel 044/711-171

U Martinskoj Vesi 16.10.2020.

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da će se procjena - intervju  s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje vezano za natječaj za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave održati dana  21.10.2020. godine (srijeda) u prostorijama škole.

Mole se kandidati  M.R., L.B. I M.K.  koji ispunjavaju uvjete natječaja, a dostavili su potpunu i pravodobnu prijavu da se odazovu procjeni prema sljedećem rasporedu:

- M.R. u 9,45 sati

- L.B.  u 10,00 sati

- M.K. u 10,15 sati

Sukladno tekstu objavljenog natječaja „Ako kandidat ne pristupi procjeni smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj“.

 

S poštovanjem,

 

                                               Ravnateljica Verica Pleša

 

Procjena/intervju za radno mjesto

Procjena/intervju za radno mjesto

Osnovna škola Braća Radić

Desna Martinska Ves 66

44201 Martinska Ves

OIB 67682431714

Tel 044/711-171

U Martinskoj Vesi 14.10.2020.

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da će se procjena - intervju  s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje vezano za natječaj za radno mjesto učitelj/ica glazbene kulture održati dana  16.10.2020. godine (petak) u prostorijama škole.

Mole se kandidati  H.H. i R.J.H.  koji ispunjavaju uvjete natječaja, a dostavili su potpunu i pravodobnu prijavu da se odazovu procjeni prema sljedećem rasporedu:

- H.H. u 11,45 sati

- R.J.H. u 12,00 sati

Sukladno tekstu objavljenog natječaja „Ako kandidat ne pristupi procjeni smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj“.

 

S poštovanjem,

 

                                               Ravnateljica Verica Pleša

 

Natječaj učitelj/ica glazbene kulture

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,05/12,  16/12., 86/12, 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) Osnovna škola Braća Radić, Desna Martinska Ves 66, Martinska Ves raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. Učitelj/ica  glazbene kulture
 • jedan izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 15 sati tjedno uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ovisno o stručnoj spremi

 

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi na radnom mjestu učitelja/ice glazbene kulture mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene čl.105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10.,90/11., 05/12.,  16/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) i odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (preslika)
 3. preslik domovnice
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci)
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora dužna

dostaviti na uvid originalne dokumente.

Sukladno odredbama  Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Braća Radić provest će se procjena kandidata. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na procjenu prema odredbama Pravilnika koji je dostupan na mrežnoj stranici Osnovne škole Braća Radić, Martinska Ves http://os-braca-radic-martinskaves.skole.hr/.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata na mrežnim stranicama škole objavit će obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja procjene te o područjima provjere .

Ako kandidat ne pristupi procjeni smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

Kod podnošenja prijave i izbora kandidata oba su spola ravnopravna.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016.godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje i navedenog projekta.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Braća Radić, Desna Martinska Ves 66, 44201 Martinska Ves, s naznakom “ Za natječaj – r.m. učitelj/ica  glazbene kulture“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Osnovne škole Braća Radić, Martinska Ves u zakonskom roku.

 

U Martinskoj Vesi, 28.09.2020.

KLASA:112-01/20-01/10

URBROJ:2176-14-01-20-3

 

 

                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                             Verica Pleša, dipl. učitelj

 

 

                                                                                            

 

Natječaj učitelj/ica razredne nastave

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,05/12,  16/12., 86/12, 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) Osnovna škola Braća Radić, Desna Martinska Ves 66, Martinska Ves raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. Učitelj/ica  razredne nastave
 • jedan izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do povratka odsutne radnice s bolovanja, a najduže do 30.06.2021. godine

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi na radnom mjestu učitelja/ice glazbene kulture mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene čl.105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10.,90/11., 05/12.,  16/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) i odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (preslika)
 3. preslik domovnice
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci)
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora dužna

dostaviti na uvid originalne dokumente.

Sukladno odredbama  Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Braća Radić provest će se procjena kandidata. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na procjenu prema odredbama Pravilnika koji je dostupan na mrežnoj stranici Osnovne škole Braća Radić, Martinska Ves http://os-braca-radic-martinskaves.skole.hr/.

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata na mrežnim stranicama škole objavit će obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja procjene te o područjima provjere .

Ako kandidat ne pristupi procjeni smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

 

Kod podnošenja prijave i izbora kandidata oba su spola ravnopravna.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

 

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016.godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje i navedenog projekta.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Braća Radić, Desna Martinska Ves 66, 44201 Martinska Ves, s naznakom “ Za natječaj – r.m. učitelj/ica  razredne nastave“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Osnovne škole Braća Radić, Martinska Ves u zakonskom roku.

 

U Martinskoj Vesi, 28.09.2020.

KLASA:112-01/20-01/12

URBROJ:2176-14-01-20-3

                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                             Verica Pleša, dipl. učitelj

 

 

                                                                                            

 

Natječaj

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ, MARTINSKA VES

U Martinskoj Vesi, 28.09.2020.

 

KLASA:112-01/20-01/13

URBROJ:2176-14-01-20-1

 

Na temelju programa projekta  „Zajedno do obrazovanja“   ravnateljica Osnovne škole Braća Radić, Martinska Ves, Desna Martinska Ves 66 raspisuje

 

 

NATJEČAJ

- za dostavu prijava za prijam pomoćnika/ice u nastavi (m/ž) učeniku s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Braća Radić, Martinska Ves,  na određeno vrijeme, dok postoji potreba, a najduže do kraja nastavne godine 2020./21. u nepunom radnom vremenu: 20 sati tjedno  - 3 (tri) izvršitelja/ica

 

- za dostavu prijava za prijam pomoćnika/ice u nastavi (m/ž) učeniku s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Braća Radić, Martinska Ves,  na određeno vrijeme, dok postoji potreba, a najduže do kraja nastavne godine 2020./21. u nepunom radnom vremenu: 25 sati tjedno  - 3 (tri) izvršitelja/ica

 

 

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018)  izraženih sklonosti za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

 

U prijavi na natječaj obvezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

 

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

- kratki životopis ( uključujući podatke o radu s djecom s teškoćama )

- presliku domovnice

- presliku svjedodžbe ili diplome o završenom obrazovanju

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak

sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)

- presliku dokaza o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora dužna

dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

Prednost: osobe s iskustvom u radu na poslovima pomoćnika u nastavi.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

 

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje i navedenog projekta.

 

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se  u roku od osam dana od dana objave ovog poziva na adresu:

Osnovna škola Braća Radić, Desna Martinska Ves 66, 44201 Martinska Ves s naznakom “ Za natječaj – r.m. pomoćnik/ica u nastavi“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kod podnošenja prijave i izbora kandidata oba su spola ravnopravna.

 

O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole: www.os-braca-radic-martinskaves.skole.hr

 

Ravnateljica škole:

Verica Pleša, dipl.učit.

preskoči na navigaciju